26.11.2020.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca SREM AD STARA PAZOVA - U STEČAJU

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 13.634 običnih akcija nominalne vrednosti 500,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSGPSME73380 izdavaoca SREM AD STARA PAZOVA - U STEČAJU (MB: 08011010), usled zaključenog stečajnog postupka.