14.10.2020.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca BONITET GRUPA AD BEOGRAD - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 1.000 akcija, nominalne vrednosti 9.398,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSBUDAE65756 izdavaoca BONITET GRUPA AD BEOGRAD - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI (MB: 17324519), usled završenog postupka prinudne likvidacije.