31.01.2018.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "SANAD" Sanad

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 49.795 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSSANDE84905 izdavaoca „SANAD“ Sanad (MB: 08022011), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.