07.07.2017.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca ENERGOPROJEKT HOLDING a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje akcija broj 4/0-32-2561/8-17 od 07.07.2017. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Tesla Capital» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac «NAPRED RAZVOJ» a.d. Novi Beograd, daje ponudu za preuzimanje akcija izdavaoca «ENERGOPROJEKT HOLDING» a.d. Beograd.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca ENERGOPROJEKT HOLDING a.d. Beograd.pdf
Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca ENERGOPROJEKT HOLDING a.d. Beograd.pdf