08.11.2018.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca BANATSKI DESPOTOVAC

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 107.621 akcije nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSBNDSE85538, izdavaoca BANATSKI DESPOTOVAC, Banatski Despotovac (MB: 08035512), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.