06.04.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca RUDO AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

RUDO Sazivanje redovne Skupštine 07.05.2021_epotpis.pdf