14.05.2019.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca STJENIK AD ČAČAK - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 241.633 akcije, nominalne vrednosti 600,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSSTNKE87317 izdavaoca STJENIK AD ČAČAK - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI (MB: 07181868), usled završenog postupka prinudne likvidacije.