18.10.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MINEL KONCERN AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Erste Bank“ a.d., Novi Sad

Poziv za vanrednu sednicu skupstine.pdf