17.04.2018.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NLB BANKA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „CONVEST“ a.d. Novi Sad

Odluka o sazivanju sednice skup. akcionara.pdf