30.12.2019.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca GOŠA MONTAŽA a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje akcija broj 1/2-102-3615/8-19 od 30.12.2019. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Tesla Capital» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac «DECO» d.o.o. Vrnjačka Banja, daje ponudu za preuzimanje akcija izdavaoca «GOŠA MONTAŽA» a.d. Beograd.

Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca GOŠA MONTAŽA a.d. Beograd.pdf
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca GOŠA MONTAŽA a.d. Beograd.pdf