27.01.2022.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca PPT DELOVI AD NOVI PAZAR

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 300 akcija nominalne vrednosti 10.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSDENPE82956 izdavaoca PPT DELOVI AD NOVI PAZAR (MB: 07623933), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.