03.12.2018.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA a.d. Subotica

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA

Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje akcija broj 1/2-102-4092/15-18 od 30.11.2018. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «M&V Investments» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac «VICTORIA GROUP» a.d. Beograd, daje ponudu za preuzimanje akcija izdavaoca «VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA» a.d. Subotica.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA a.d. Subotica.pdf
Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA a.d. Subotica.pdf