04.01.2022.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca KIKINDSKI MLIN A.D. KIKINDA

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 34.035 akcija nominalne vrednosti 13.160,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSKIMLE32222, izdavaoca KIKINDSKI MLIN A.D. KIKINDA (MB: 08021694), usled statusne promene pripajanje.