26.11.2020.

Isplata dividende izdavaoca NIS a.d. Novi Sad

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDE


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu odluka izdavaoca «NIS» a.d. Novi Sad: Odluka Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2019. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti NIS a.d. Novi Sad od 30.06.2020. godine, Odluka Odbora direktora o danu, postupku i načinu isplate dividendi za 2019. godinu akcionarima NIS a.d. Novi Sad od 12.10.2020. godine, Odluka generalnog direktora o datumu isplate dividende akcionarima NIS a.d. Novi Sad od 13.11.2020. godine i zahteva podnetog od strane člana «Vojvođanska banka» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da «NIS» a.d. Novi Sad vrši isplatu dividende vlasnicima hartija od vrednosti dana 27.11.2020. godine.

5a.Notice of dividend payment for 2019_sign.pdf
4a.Obaveštenje o isplati dividende za 2019. godinu_sign.pdf