07.05.2018.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca DOLOVO, DOLOVO

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 420.074 akcije nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSDOLOE52955, izdavaoca DOLOVO, DOLOVO (MB: 08047685), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.