14.09.2018.

Obaveštenje o izvršenoj isplati divedende izdavaoca MESSER TEHNOGAS a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O IZVRŠENOJ ISPLATI DIVIDENDE


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «MESSER TEHNOGAS» a.d. Beograd, od 22.06.2018. godine i zahteva podnetog od strane člana “M&V Investments” a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti je dana 14.09.2018. godine izvršio isplatu dividende izdavaoca «MESSER TEHNOGAS» a.d. Beograd, za 3.060 akcionara u ukupnom neto iznosu 441.260.125,00 dinara.