07.05.2018.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca UP "POMORAVLJE" Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 16.315 akcija nominalne vrednosti 2.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSPOMRE89770 izdavaoca UP „POMORAVLJE“ Beograd (MB: 06683665), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.