13.04.2018.

Izmena ponude za preuzimanje akcija izdavaoca DUVANSKA INDUSTRIJA BUJANOVAC a.d. Bujanovac

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O IZMENI PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIJA

U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju objavljivanja izmene ponude za preuzimanje akcija br. 1/2-102-386/11-18 od 13.04.2018. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «M&V Investments» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac «SREMSKA MLEKARA» d.o.o. Sremska Mitrovica, daje izmenu ponude za preuzimanje akcija izdavaoca «DUVANSKA INDUSTRIJA BUJANOVAC» a.d. Bujanovac.

Skraćeni tekst izmene ponude za preuzimanje akcija izdavaoca DUVANSKA INDUSTRIJA BUJANOVAC a.d. Bujanovac.pdf
Izmena ponude za preuzimanje akcija izdavaoca DUVANSKA INDUSTRIJA BUJANOVAC a.d. Bujanovac.pdf