12.10.2021.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca UMETNOST AD NOVI SAD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 800 akcija nominalne vrednosti 1000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSUMETE14718 izdavaoca UMETNOST AD NOVI SAD- u likvidaciji (MB:08024561), usled okončanog postupka likvidacije.