07.03.2017.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca STAKLOREKLAM a.d. Lučani

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA

Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje akcija broj 4/0-32-119/10-17 od 03.03.2017. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «HALKBANK» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac Mirko Vasilić, daje ponudu za preuzimanje akcija izdavaoca «STAKLOREKLAM» a.d. Lučani.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca STAKLOREKLAM a.d. Lučani.pdf
Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca STAKLOREKLAM a.d. Lučani.pdf