13.09.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca KOMPANIJA VOJVODINAPUT SUBOTICA

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTIObaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 100.282 akcija nominalne vrednosti 3.500,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSVOJPE08919 izdavaoca „KOMPANIJA VOJVODINAPUT“ Subotica (MB: 08141711), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću