09.04.2019.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca GRAFOPROJEKT AD BEOGRAD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 6.458 akcija nominalne vrednosti 500,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSGFPRE60581, izdavaoca GRAFOPROJEKT AD BEOGRAD (MB: 07024789), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.