22.02.2021.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca MINEL TRANSFORMATORI AD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI
Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 510.123 akcija nominalne vrednosti 100,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSMNTEE49362 izdavaoca MINEL TRANSFORMATORI AD (MB:07027630), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.