12.07.2018.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "SINTER" a.d. Užice-u likvidaciji

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 103.385 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSSINTE45772 izdavaoca „SINTER“ a.d. Užice - u likvidaciji (MB:07219652), usled zaključenog likvidacionog postupka.