11.07.2018.

Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija izdavaoca VETERINARSKI ZAVOD AD SUBOTICA

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONIŠTENJU SOPSTVENIH AKCIJA


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio poništenje 200.633 akcija izdavaoca VETERINARSKI ZAVOD A.D. SUBOTICA (MB: 08048908), pojedinačne nominalne vrednosti od 410,00 dinara, CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSVEZDE06593, u posedu izdavaoca, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti.