11.04.2017.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca HOTEL PRAG a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje akcija broj 4/0-32-786/4-17 od 11.04.2017. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Intercity broker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac «KOPERNIKUS SYSTEMS» d.o.o. Beograd, daje ponudu za preuzimanje akcija izdavaoca «HOTEL PRAG» a.d. Beograd.

Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca HOTEL PRAG a.d. Beograd.pdf
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca HOTEL PRAG a.d. Beograd.pdf