09.08.2017.

Promena nominalne vrednosti akcija izdavaoca "POTISJE PRECIZNI LIV" a.d. Ada

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PROMENI NOMINALNE VREDNOSTI
HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio promenu nominalne vrednosti 83.262 akcija izdavaoca „POTISJE PRECIZNI LIV“ a.d. Ada (JMB:08208409) sa 964,00 dinara na 1.128,00 dinara po akciji sa CFI kodom i ISIN brojem: ESVUFR, RSPPLAE62194, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.