08.04.2019.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca INEX-RADULAŠKA a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJANa osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje akcija broj 1/2-102-340/5-19 od 05.04.2019. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Intercity broker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac «RADULAŠKA PLUS» d.o.o. Beograd, daje ponudu za preuzimanje akcija izdavaoca «INEX- RADULAŠKA» a.d. Beograd.

Skaraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca INEX-RADULAŠKA a.d. Beograd.pdf
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca INEX-RADULAŠKA a.d. Beograd.pdf