25.09.2020.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca VINOGORJE AD ŽABARI

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 71.979 običnih akcija nominalne vrednosti 100,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSVIZAE47388 izdavaoca VINOGORJE AD ŽABARI (MB: 07163894), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.