03.07.2018.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca ŠUMADIJAPROMET AD BEOGRAD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 95.936 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSSUMPE76467, izdavaoca ŠUMADIJAPROMET AD BEOGRAD (MB: 07123272), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.