07.07.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca JUGOTEHNIKA AD NIŠ - U STEČAJU

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 5.570 akcija, nominalne vrednosti 13.500,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSJUGTE04488 izdavaoca JUGOTEHNIKA AD NIŠ - U STEČAJU (MB: 07654359), usled zaključenog stečajnog postupka.