29.10.2020.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca ŽITKO AD BAČKA TOPOLA - U STEČAJU

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 38.979 akcija nominalne vrednosti 12.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSZITOE84576 izdavaoca ŽITKO AD BAČKA TOPOLA - U STEČAJU (MB:08071128), usled zaključenog stečajnog postupka.