01.03.2018.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca KOMPANIJA TAKOVO GORNJI MILANOVAC

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 16.868.953 akcije nominalne vrednosti 200,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSTAKVE10880, izdavaoca KOMPANIJA TAKOVO GORNJI MILANOVAC (MB: 07178107), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.