01.12.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD TRŽNICA SUBOTICA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Poziv za vanrednu Skupštinu - Tržnica ad Subotica p.pdf