03.05.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca Banini, Kikinda

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 53.729 akcija nominalne vrednosti 5.910,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSBANIE16944, izdavaoca BANINI, KIKINDA (MB: 08161739), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.