30.06.2020.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca OSNOVA PROJEKT AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

Izvestaj o skupstini Osnova projekt.pdf