10.06.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NID KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Intercity broker“ a.d. Beograd

Dopuna dnevnog reda NID Novosti.pdf