21.09.2022.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ERSTE BANK AD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Erste Bank“ a.d., Novi Sad

Poziv 33 Skupština-ser.pdf