20.11.2020.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca SL MITROS AD SREMSKA MITROVICA

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 207.798 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSSLMTE79645 izdavaoca SL MITROS AD SREMSKA MITROVICA (MB: 08014698), usled prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, kada akcionarsko društvo menja pravnu formu u društvo sa ograničenom odgovornošću.