13.07.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "NOVI PAZAR-PUT" Novi Pazar

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 945.333 akcija nominalne vrednosti 500,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSNPPUE60424 izdavaoca „NOVI PAZAR-PUT“ Novi Pazar (MB: 07195303), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.