21.06.2022.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca AD FABRIKA PUMPI JASTREBAC NIŠ

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 411.175 akcija nominalne vrednosti 400,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSJASNE31143, izdavaoca AD FABRIKA PUMPI JASTREBAC NIŠ (MB: 07133871), usled prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, kada akcionarsko društvo menja pravnu formu u društvo sa ograničenom odgovornošću.