31.12.2019.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „HIDROINVEST DTD“ AD NOVI SAD - U STEČAJU

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 770 akcija nominalne vrednosti 12.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSHIINE50620 izdavaoca „HIDROINVEST DTD“ AD NOVI SAD - U STEČAJU (MB:08041288), usled zaključenog stečajnog postupka.