14.05.2018.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca GP RAD-LABUD a.d. Prijepolje

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje akcija broj 1/2-102-1252/6-18 od 11.05.2018. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Vojvođanska banka» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac «LABUD PLUS» d.o.o. Prijepolje, daje ponudu za preuzimanje akcija izdavaoca «GP RAD-LABUD» a.d. Prijepolje.

Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca GP RAD-LABUD a.d. Prijepolje.pdf
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca GP RAD-LABUD a.d. Prijepolje.pdf