13.03.2020.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „TELEČKA“ AD TELEČKA - U STEČAJU

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 13.944 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSTLCKE03841 izdavaoca „TELEČKA“ AD TELEČKA - U STEČAJU (MB:08068933), usled zaključenog stečajnog postupka.