16.01.2020.

Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija "TELEFONKABL" a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONIŠTENJU SOPSTVENIH AKCIJA


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio poništenje 8.343 akcija izdavaoca „TELEFONKABL“ a.d. Beograd (MB: 07016786) nominalne vrednosti 7.700,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSTKBLE18502 u posedu izdavaoca, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti.