04.09.2018.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca SAVREMENI DOM AD KRUŠEVAC

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 306.507 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSSVDME75810, izdavaoca SAVREMENI DOM AD KRUŠEVAC (MB: 07146698), usled prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, kada akcionarsko društvo vrši promenu pravne forme prelaska u društvo sa ograničenom odgovornošću.