24.10.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "IKATERM" Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 474.820 akcija nominalne vrednosti 100,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSIKTME12292 izdavaoca „IKATERM“ Beograd (MB: 17308980), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.