06.07.2018.

Obaveštenje o isplati dividende izdavaoca KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDE


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara izdavaoca Kompanije «DUNAV OSIGURANJE» a.d.o. Beograd od 26.04.2018. godine, Odluke Izvršnog odbora o određivanju dana, postupka i načina isplate dividende izdavaoca Kompanije «DUNAV OSIGURANJE» a.d.o. Beograd od 04.07.2018. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Dunav Stockbroker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo Kompanija «DUNAV OSIGURANJE» a.d.o. Beograd, vrši isplatu dividende vlasnicima hartija od vrednosti dana 06.07.2018. godine.