24.09.2020.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca “MEDITEKS“ a.d. Stepanovićevo

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 8.316 akcija, nominalne vrednosti 3.440,00 dinara po akciji, CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSMEDIE45778, izdavaoca „MEDITEKS“ a.d. Stepanovićevo (MB: 08249768), usled promene pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću.