08.03.2018.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "MLEKARA-PLANA" a.d. Kragujevac-u stečaju

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 18.086 akcija nominalne vrednosti 3.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSMLPLE42588 izdavaoca „MLEKARA-PLANA“ a.d. Kragujevac - u stečaju (MB:07200145), usled zaključenog stečajnog postupka.